5 มิถุนายน 2562 ประเทศไทย จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190605100227008

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ 9 บุคคลต้นแบบ และ 11 องค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 “Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) องค์การสหประชาชาติ เน้นทั่วโลกรณรงค์และเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก โดยพบ 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรกว่า 7 ล้านคน หรือทุก 1 ชั่วโมง จะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 800 คน สิ่งสำคัญส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้น ทุกประเทศต้องร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้บริการรถยนต์สาธารณะและยานยนต์ไฟฟ้า ลดการเผาในที่โล่ง จัดการปัญหาขยะอย่างถูกวิธี ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ต้นไม้ดูดซับฝุ่นละอองและเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศใส